Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri belirlendi

0

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında 6 ay içinde kurulması istenen Kişisel Verileri Koruma Kurulu 9 üyesinden 5 tanesi TBMM tarafından seçildi. Geri kalan 4 üyenin 2sini Cumhurbaşkanı, 2sini ise Bakanlar Kurulu atayacak. İlk başkan, başkan yardımcısı ve kurayla belirlenen 2 üye 6 yıl, diğer üyeler ise 4 yıl süreyle görev yapacaklar.

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üyelik seçimi için 5 kişilik Tasnif Komisyonu oluşturuldu. Seçime 269 milletvekili katıldı. Her parti, seçeceği üyenin 2 katı kadar aday bildirdi.

AK Parti Ümmet Artuç (4 oy), Cabir Bilirgen (255 oy), Orhan Özdemir (7 oy), Cengiz Paşaoğlu (252 oy), Şevket Sarıcaoğlu (8 oy) ve Mehmet Niyazi Tanılır’ı (256 oy) aday gösterdi.

CHP, Turan Arık (234 oy) ve Elçin İset’i (5 oy) aday gösterirken, HDP’nin adayları Yusuf Alataş (218 oy) ve Ferhat Kabaiş (6 oy) oldu. Oylamada bir oy boş çıkarken, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Oylama sonucuna göre, AKP’den Cabir Bilirgen, Cengiz Paşaoğlu ve Mehmet Niyazi Tanılır, CHP’den Turan Arık ve HDP’den Yusuf Alataş, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi seçildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başbakanlık altında çalışacak bir kurum olarak yapılandırıldı ve şimdilik 195 kadrosu bulunuyor.

Kuruma bütçe tahsis edilene kadar; Kurumun giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanacak; Kurumun hizmetlerini yerine getirmesi amacıyla bina, araç, gereç, mefruşat ve donanım gibi gerekli tüm destek hizmetleri Başbakanlıkça sağlanacak; Kurumun hizmet birimleri faaliyete geçinceye kadar sekretarya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilecek.

Kurulun görevleri 6698 sayılı kanunda şöyle belirtiliyor:

a) Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
b) Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak.
c) Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak.
ç) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek.
d) Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak.
e) Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak.
f) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak.
g) Veri sorumlusunun ve temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak.
ğ) Bu Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek.
h) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.
ı) Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek.
i) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
j) Kurumun performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını onaylamak ve yayımlamak.
k) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak.
l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yorum Ekle

Posta adresiniz, gizli kalacaktır.

İzin verilen HTML tagları, <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>